Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Poniedziałek, 2021-03-01

Imieniny: Albina, Antoniny

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - stypendia dla uczniów szkół zawodowych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” realizowany jest przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Wypłata stypendium uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium do pobrania w zakładce https://zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl/

Nabór wniosków trwa od 1 do 30 września 2020r.
Potrzebne dokumenty: wniosek o przyznanie stypendium (dostępny w zakładce Pobierz), kopia świadectwa szkolnego, kopie dokumentów potwierdzających pozalekcyjne osiągnięcia edukacyjne rozwijające umiejętności zawodowe, UWAGA: Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do wniosku muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły,
Wydruk elektronicznej wersji wniosku uzupełniony o podpis wnioskodawcy wraz z dokumentami można składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń).

 


Cel główny projektu:

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

Cele szczegółowe:

Projekt ma na celu indywidualizację procesu nauczania poprzez wsparcie stypendialne uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w szczególności w zakresie przedmiotów zawodowych. Równocześnie realizowane będzie wsparcie rozwoju edukacyjnego stypendystów przez wyznaczonych opiekunów dydaktycznych, tj. nauczycieli, pedagogów szkolnych, w zakresie realizacji opracowanych w złożonych wnioskach o przyznanie stypendium, Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego tych uczniów.

Warunki uczestnictwa w projekcie

O stypendium w roku szkolnym 2019/2020 może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

1) uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;

 2) uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne;  

 3) jest uczniem co najmniej klasy II szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, od roku szkolnego 2020/2021 o stypendium mogą ubiegać się również uczniowie I klasy szkoły Branżowej II stopnia;

 4) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż:

a) w przypadku uczniów szkół branżowych: 4,00;

b) w przypadku uczniów technikum, którzy w poprzednim roku nauki zostali laureatami bądź finalistami konkursów, turniejów lub olimpiad wymienionych  w § 4 regulaminu: 4,00;

c) w przypadku pozostałych uczniów technikum: 5,33;

 5) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

 Stypendium otrzymują uczniowie, którzy spełnią ww. warunki oraz uzyskają odpowiednio wysoką liczbę punktów rankingowych, która umożliwi przyznanie stypendium z uwagi na zagwarantowane w projekcie stypendialnym środki finansowe, zgodnie zasadami określającymi prawo pierwszeństwa do stypendium określonymi w § 4 Regulaminu.

 Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. Na tej podstawie przyjęto trzy poziomy wysokości stypendium:

  I poziom – 10% uczniów, którzy w danym roku uzyskali stypendium, z najwyższą liczbą punktów;

    II poziom – kolejne 20% uczniów, którzy w danym roku uzyskali stypendium, z kolejno najwyższą liczbą punktów;

    III poziom – pozostali uczniowie, którzy w danym roku uzyskali stypendium.

Miesięczne kwoty stypendium przedstawia poniższa tabela:

 

 

Miesięczna kwota stypendium

 

Uczeń technikum

Uczeń zasadniczej szkoły zawodowej

I poziom

500 zł

300 zł

II poziom

400 zł

250 zł

III poziom

250 zł

200 zł